منومر ها – Monomers

وارد کننده مستقیم منومر ها وینیل استات – Vinyl Acetate VAM بوتیل اکریلات – Butyl Acrylate دو اتیل هگزیل اکریلات…
فهرست