تولیید کننده هموپلیمر – کوپلیمر دو منومره و سه منومره – اکرلیک خالص – استایرن اکرلیک جهت انواع رنگ های داخل و خارج و نما ساختمان .

 

پیشگام رزین پترو پاد

فهرست