بازرگانی

منومر ها – Monomers

وارد کننده مستقیم منومر ها

وینیل استات – Vinyl Acetate VAM

بوتیل اکریلات – Butyl Acrylate

دو اتیل هگزیل اکریلات – ۲Ethylhexyl Acrylate

واوآ ۱۰ – Veova 10

پیشگام رزین پترو پاد

فهرست