بازرگانی

پلی وینیل الکل PVA

وارد کننده مستقیم تمامی گرید های پلی وینیل الکل از تمامی برند ها – PVA

JP05 – JP20 – JP24 – BP05- BP20 – BP24 – 0588 – 0599 – 2088 – 2488

پیشگام رزین پترو پاد

فهرست